У оквиру пројекта „Музика је лек за душу“ који је финансиран средствима Министарства просвете, науке и технолошког развоја из пројекта МАДАД 2, предвиђена је студијска посета основној школи „Алекса Дејовић“ у Севојну. Шест наставника, психолошко-педагошка служба, помоћник директора и директорка школе, посетили су 10. и 11. јануара Oсновну школу „Алекса Дејовић“ у Севојну.


Упознали су се радом школе, педагошком документацијом, материјалима коришћеним на часовима, припремама наставника, начином реализовања наставе са ученицима којима је неопходна подршка у учењу. Посетили су часове српског језика у млађим и старијим разредима, математике, хемије. У свим посећеним одељењима био је бар један ученик који наставу прати по индивидуализованом, прилагођеном или измењеном програму. Након посете часова вршена је детаљна анализа часова, размењивала су се искустава и примери добре праксе.

Студијска посета је била веома успешна, наставници су обогатили своја искуства која ће даље путем презентација и угледних часова преносити другим наставницима и користити на својим часовима.

Пример евалуационог упитника на који су одговорили посетиоци:

Од Вас, као учесника у студијској посети нашој школи, очекујемо да нам у оквиру евалуације студијске посете дате повратну информацију о важним сегментима нашег рада. Очекујемо од Вас мишљења и запажања која ће нама пружити реалну слику нашег рада, ради даљег побољшања.

Питања за евалуацију:

1. Која прилагођавања на нивоу школе (простор, распоред учионица, распоред часова, рампе и држачи, обележавања простора, различити видови ознака......) данас уочена можете применити у вашој школи?

Рампа, држачи, билдорд, свечана сала, школско двориште, ходници са радовима, различити видови ознаке, распоред часова, одлични услови за рад, што су млађи ученици у једној смени а старији у другој ...

2. Које препознате/представљене карактеристике организације рада можете применити у својој школи (рад ИО тима, комуникација, сарадња, начин рада/организовања састанака, динамика/теме састанака...). Спецификовати (нпр, шта тачно у раду ИО тима)

Рад по Тимовима, енергија, повећеност послу. Документација детаљна, исцрпна. Сарадња између запослених, начин организовања састанака на недељном нивоу, прецизно вођење евиденције, као и евалуација постигнућа ученика. Вођење евиденције о ИОП-има. Рад са том децом. Добра комуникација на часовима, добра атмосфера у одељењима, прилагођени задаци (по нивоима). Уваженост ученика. Све похвале за психолога школе.

3. Које од стратегија прилагођавања наставе и рада у одељењу (методе, технике, интеракција, коришћени материјали, асистивна технологија...) можете применити у раду са вашим ученицима?

Коришћење радних листова. Коришћење материјала, самопроцена ученика, коришћени материјал на часу, методе, технике, интеракција. Групни рад, АБЦ метода, рад са децом са тешкоћама у развоју, презентације које су коришћеме на часовима. Прилагођена настава овде тече јако спонтано, просто се то на часовима скоро није примећивало.

4. Које наставничке компетенције сте уочили током ове студијске посете?

Наставници су спремни за сарадњу, комуникативни, позитивни, посвећени свим ученицима. Да наставници поседују информатичке компетенције, коришћене су презентације. Комуникационе компетенције и организаторске су веома развијене. Изузетна посвећеност настави. Све, на највишем нивоу.

5. На која питања сте данас добили одговоре?

На сва питања, захтеве добили смо одговоре, материјале. Разменили смо искуства, пратили карактеристике рада, организацију наставе, школе, часа и сарадњу, рад на ИО. Како водити евиденцију о ИОП 1, ИОП 2 и ИОП 3. Како радити са,ученицвима који иду по ИОП-има, како им прилагодити градиво. Да ли смо на правом и добром путу кад су у питању ИОП-и. Које су сличности и разлике у раду, у организацији... Одлично!

6. Наведите ваше сугестије, коментаре......

Да наставите са одличним радом, лепо излазите у сусрет ученицима којима је помоћ неопходна. Само тако наставите! Наставите и даље са тако добрим радом! Гостопримљиви домаћини. Директор пријатељски расположен! Ово је школа чија су врата отворена за све.

49914741 1960090117441105 7443270932052836352 n
49895415 1380192565450314 7898795696042541056 n
49896349 365016470744459 939333927733035008 n
49898652 1260808454072605 7773591317690449920 n
50217138 2005846732834538 5031742281061761024 n
50314519 238680483724747 5169021015073751040 n