Стручни органи, активи и тимови за школску 2021/2022.годину.

Чланови Педагошког колегијума су:


 

 1. Ирена Дрндаревић, директорШколе
 2. Гордана Благојевић, помоћник директора
 3. Марко Стрика, наставник физике и руководилац Стручног већа наставника природних наука
 4. Ана Бјелић, педагог, руководилац Актива за развој школског програма
 5. Славица Пејић, руководилац Стручног већа наставника српског језика
 6. Ивана Божовић, руководилац Актива за развојно планирање
 7. Маријана Ћитић, руководилац Стручног већа разредне наставе
 8. Биљана Минић, руководилац Стручног већа наставника математике
 9. Мирјана Цицварић, руководилац Стручног већа наставника друштвених наука
 10. Душанка Христовски, руководилац Стручног већа наставника страних језика
 11. Ана Браловић, руководилац Стручног већа наставника физичког васпитања, ликовне   културе и музичке културе
 12. Злата Јањић, руководилац Стручног већа васпитача
 13. Александра Поповић, представник стручних сарадника

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво чине:


 1. Ирена Дрндаревић, директор Школе
 2. Ана Бјелић, руководилац
 3. Гордана Благојевић, помоћник директора
 4. Александра Поповић, психолог
 5. Душанка Христовски, руководилац Тима за професионалну оријентацију
 6. Јована Божовић, руководилац Тима за пројекте
 7. Радован Павловић, руководилац Тима за маркетинг
 8. Нада Живковић, васпитач
 9. Весна Милићевић, наставник биологије
 10. Бранка Полимчевић, члан Стручног актива за развој школског програма
 11. Горан Марковић, наставник ликовне културе
 12. Душица Петровић, наставник физичког и здравственог васпитања
 13. ДраганаРадованић,наставник математике
 14. Ања Кендија 8-1, представник Ученичког парламента
 15. Александра Стојановић, представник  родитеља 
 16. Борис Ресимић, представник локалне самоуправе

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе чине:


 1. Ирена Дрндаревић, директор Школе
 2. Гордана Благојевић, помоћник директора
 3. Славица Пејић, наставник српског језика и књижевности
 4. Немања Синђић, секретар
 5. Александра Поповић, представник Тима за међупредметне компетенције и предузетништво
 6. Ана Бјелић, педагог и руководилац Тима за професионални развој
 7. Марија Јањић, руководилац Тима за самовредновање
 8. Милијана Јовић, наставник разредне наставе
 9. Ана Браловић, наставник физичког и здравственог васпитања
 10. Ивана Божовић, руководилац Стручног актива за развојно планирање
 11. Нина Савић 7-1, представник Ученичког парламента
 12. Владимир Дејовић, представник родитеља
 13. Милија Кулашевић, представник локалне самоуправе

 

Чланови Стручног актива за развојно планирање су:


 

 1. Ивана Божовић, руководилац
 2. Душанка Христовски, наставник енглеског језика
 3. Војка Лазаревић, наставник технике и технологије
 4. Мирка Илић, наставник разредне наставе
 5. Александра Поповић, психолог
 6. Нада Живковић, васпитач
 7. Ана Бјелић, педагог
 8. Бојан Живковић, представник родитеља
 9. Иван Марић, представник локалне самоуправе
 10. Богдан Виторовић 7-3, представник Ученичког парламента

Чланови Стручног актива за развој школског програма су:


 

 1. Ана Бјелић, руководилац
 2. Александра Поповић, психолог
 3. Мирјана Николић Матовић, наставник биологије
 4. Славица Пејић, наставник српског језика
 5. Бранка Полимчевић, наставник разредне наставе
 6. Милина Мићовић, наставник разредне наставе
 7. Љиљана Стојановић, наставник историје
 8. Злата Јањић, васпитач

Тим за самовредновање чине:


 

 1. Марија Јањић, руководилац
 2. Ана Бјелић, педагог
 3. Љиљана Стојановић, наставник  историје
 4. Биљана Минић, наставник математике
 5. Ана Зорзић,  наставник енглеског језика
 6. Биљана Матијевић, наставник разредне наставе
 7. Милијана Јовић, наставник разредне наставе и представник Школског одбора
 8. Маријана Чанчаревић, наставник разредне наставе
 9. Тања Зечевић, наставник српског језика и књижевности
 10. Драгана Ђоковић, представник родитеља
 11. Анђелија Остојић 8-5, представник Ученичког парламента

Тим за заштиту од ДНЗЗ-а чине:


 

 1. Ирена Дрндаревић, директор Школе
 2. Александра Поповић, психолог школе, руководилац Тима
 3. Душица Миливојевић, наставник разредне наставе 
 4. Ана Бјелић, педагог школе
 5. Срђан Маринковић, наставник енглеског језика
 6. Маријана Ћитић, наставник разредне наставе
 7. Ивана Матијевић, наставник шпанског језика
 8. Бошко Јездић, представник локалне самоуправе
 9. Данило Цмиљановић, представник родитеља
 10. Немања Синђић - секретар школе
 11. Вања Јовановић 8-2 и Хелена Тановић 8-2 представници Ученичког парламента
 12. Стручњак за поједина питања ван школе – променљиви члан

Чланови стручног тима за инклузивно образовање су:


 

 1. Александра Поповић,руководилац
 2. Ана Бјелић, педагог
 3. Марија Јањић, наставник математике
 4. Мирјана Цицварић, наставник географије
 5. Маријана Чанчаревић, наставник разредне наставе
 6. Драга Драшкић, представник родитеља
 7. Биљана Ђоковић, представник локалне самоуправе
 8. Иван Шуњеварић 8-5, представникУченичког парламента

Чланови тима за професионални развој


 

 1. Ана Бјелић, педагог - руководилац
 2. Милица Батаковић, наставник верске наставе
 3. Милена Жунић, наставник разредне наставе
 4. Тања Зечевић, наставник српског језика
 5. Зора Стојановић, наставник разредне наставе
 6. Драгана Радовановић, наставник математике

Tим за професионалну оријентацију


 

Чланови Тима су:

 1. Душанка Христовски, руководилац
 2. Војка Лазаревић, наставник технике и технологије
 3. Александра Поповић, психолог
 4. Ана Бјелић, педагог
 5. Ивана Матијевић, одељењски старешина 8-2
 6. Марко Стрика,одељењски старешина 8-5
 7. Драгица Маричић, одељењски старешина 8-1
 8. Биљана Матијевић, наставник разредне наставе
 9. Зора Стојановић, наставник разредне наставе
 10. Радиша Кутлешић, наставник разредне наставе
 11. Злата Јањић, представник Већа васпитача
 12. Маја Косић 8-2, представник Ученичког парламента

Tим за подршку  новоуписаних ученика, нових наставника и приправника у прилагођавању школском животу

 1. Александра Поповић,  руководилац
 2. Ана Бјелић, педагог
 3. Мирка Илић, наставник разредне наставе
 4. Ивана Божовић, наставник разредне наставе
 5. Љиљана Веизовић, наставник разредне наставе
 6. Радован Павловић, наставник разредне наставе
 7. Биљана Минић, одељењски старешина 5-1
 8. Ана Зорзић, одељењски старешина 5-2
 9. Јована Божовић, одељењски старешина 5-5
 10. Стефан Јелић, наставник музичке културе
 11. Ана Браловић, наставник физичког и здравственог васпитања
 12. Милица Батаковић, наставник верске наставе
 13. Немања Синђић, секретар
 14. Ирена Дрндаревић, директор Школе

Tим за пројекте


 

Чланови Тима су:

 1. Јована Божовић, наставник технике и технологије- руководилац
 2. Љиљана Веизовић, наставник разредне наставе
 3. Милена Миленковић, наставник шпанског језика
 4. Ивана Божовић, наставник разредне наставе
 5. Ана Зорзић, наставник енглеског језика
 6. Ирена Дрндаревић, директор Школе

Tим за подршку ученичком парламенту


 

Чланови Тима су:

 1. Ивана Матијевић, наставник шпанског језика, руководилац
 2. Весна Милићевић, наставник биологије
 3. Ивана Матијевић, наставник шпанског језика
 4. Мирјана Цицварић, наставник географије
 5. Радован Павловић, наставник разредне наставе
 6. Љиљана Веизовић, наставник разредне наставе

Tим за маркетинг школе


 

Чланови Тима су:

 1. Радован Павловић, наставник разредне наставе - руководилац
 2. Војка Лазаревић, наставник технике и технологије
 3. Вера Рајаковић, библиотекар
 4. Љиљана Веизовић, наставник разредне наставе
 5. Рада Радовић, наставник информатике
 6. Јадранка Сепи, наставник разредне наставе
 7. Николина Милинковић 7-2, представник Ученичког парламента

Tим за рад подмлатка црвеног крста


 

 1. Весна Милићевић, наставник биологије - руководилац
 2. Јадранка Сепи, наставник разредне наставе
 3. Милена Жунић, наставник разредне наставе
 4. Душица Миливојевић, наставник разредне наставе
 5. Милица Батаковић, наставник верске наставе

Тим за безбедност чине:


 1. Марко Стрика – лице задужено за безбедност и руководилац Тима
 2. Ирена Дрндаревић- директор Школе
 3. Немања Синђић–секретар
 4. Александра Поповић - психолог
 5. Ана Бјелић – педагог
 6. Гордана Благојевић –помоћник директора
 7. Срђан Маринковић, наставник енглеског језика
 8. Дејан Петровић, наставник историје
 9. Светлана Јелић-професор разредне наставе
 10. Радиша Кутлешић- професор разредне наставе
 11. Рада Турудић- професор разредне наставе
 12. Мирољуб Милосавчевић – домар
 13. представник Школског одбора
 14. Мирослав Дејовић, представник родитеља
 15. Миливоје Јеремић, представник локалне самоуправе
 16. Иван Жунић, стручњак за поједина питања ван школе- променљиви члан

Tим за организовање школских приредби


Чланови Тима су:

 1. Горан Марковић, наставник ликовне културе - руководилац
 2. Драгица Маричић, наставник српског језика
 3. Стефан Јелић, наставник музичке културе
 4. Милица Батаковић- наставник верске наставе
 5. Милина Мићовић, наставник разредне наставе
 6. Душица Петровић, наставник физичке културе
 7. Светлана Јелић, наставник разредне наставе
 8. Тања Зечевић, наставник српског језика
 9. Душица Миливојевић, наставник разредне наставе