Чланови школских тимова за школску 2020/2021.годину.

 (16.9.2020.год.)

Чланови Педагошког колегијума су:

 1. Ирена Дрндаревић, в.д. директора
 2. Гордана Благојевић, помоћник директора и руководилац Стручног већа наставника природних наука
 3. Рада Радовић, наставник технике и информатике
 4. Богдан Марјановић, педагог, руководилац Актива за развој школског програма
 5. Славица Пејић, руководилац Стручног већа наставника сспског језика
 6. Ивана Божовић, руководилац Актива за развојно планирање
 7. Драгана Радовановић, руководилац Стручног већа разредне наставе
 8. Бојана Митровић, руководилац Стручног већа наставника математике
 9. Милица Батаковић, руководилац Стручног већа наставника друштвених наука
 10. Милена Миленковић, руководилац Стручног већа наставника страних језика
 11. Горан Марковић,  руководилац Стручног већа наставника физичког васпитања, ликовне   културе и музичке културе
 12. Нада Живковић, руководилац Стручног већа васпитача
 13. Александра Поповић, представник стручних сарадника

 

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво чине:

 1. Ирена Дрндаревић, в.д. директора
 2. Богдан Марјановић, руководилац
 3. Гордана Благојевић, помоћник директора
 4. Милица Батаковић, помоћник директора
 5. Александра Поповић, психолог
 6. представник Стручног актива за развој школског програма
 7. Душанка Христовски, руководилац Тима за професионалну оријентацију
 8. Бојана Митровић, руководилац Тима за пројекте
 9. Радован Павловић, руководилац Тима за маркетинг
 10. Нада Живковић, руководилац Стручног већа васпитача
 11. Маја Косић представник Ученичког парламента
 12. Бојана Кнежевић, представник  родитеља
 13. Борис Ресимић, представник локалне самоуправе

 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе чине:

 1. Ирена Дрндаревић, в.д. директора
 2. Гордана Благојевић, помоћник директора
 3. Милица Батаковић, помоћник директора
 4. Рада Радовић, наставник технике и информатике
 5. Немања Синђић, секретар
 6. Александра Поповић, представник Тима за међупредметне компетенције и предузетништво
 7. Богдан Марјановић, педагог и руководилац Тима за професионални развој
 8. Биљана Минић, руководилац Тима за самовредновање
 9. Ивана Божовић, руководилац Стручног актива за развојно планирање
 10. Јана Цмиљановић, представник Ученичког парламента
 11. Владимир Дејовић, представник родитеља
 12. Милија Кулашевић, представник локалне самоуправе

 

Чланови Стручног актива за развојнопланирање су:

 1. Ивана Божовић, руководилац
 2. Душанка Христовски, наставникенглеског језика
 3. Милица Батаковић, руководилацСтручног већа наставникадруштвених наука
 4. Александра Поповић, психолог
 5. Нада Живковић, васпитач
 6. Богдан Марјановић, педагог
 7. Владан Веснић, представник  родитеља
 8. Иван Марић, представник локалнесамоуправе
 9. Катарина Пантовић, представникУченичког парламента

 

Чланови Стручног актива за развој школског програма су:

 1. Богдан Марјановић, руководилац
 2. Александра Поповић, психолог
 3. Мирјана Николић Матовић, наставник биологије
 4. Славица Пејић, наставник српског језика
 5. Бранка Полимчевић, наставник разредне наставе
 6. Злата Јањић, васпитач

 

Тим за самовредновање чине:

 1. Биљана Минић, руководилац
 2. Богдан Марјановић, педагог
 3. Љиљана Стојановић, наставник  историје
 4. Марија Јањић, наставник математике
 5. Ана Зорзић,  наставник енглеског језика
 6. Биљана Матијевић, наставник разредне наставе
 7. Милијана Јовић, наставник разредне наставе
 8. Маријана Чанчаревић, наставник разредне наставе
 9. Тања Зечевић, наставник српског језика и књижевности
 10. Драгана Ђоковић, представник родитеља
 11. Жељко Шпијуновић, представник Школског одбора
 12. Анђелија Остојић представник Ученичког парламента

 

Чланови стручног тима за инклузивно образовање су:

 1. Александра Поповић,руководилац
 2. Богдан Марјановић, педагог
 3. Марија Јањић, наставник математике
 4. Мирјана Цицварић, наставник географије
 5. Маријана Чанчаревић, наставник разредне наставе
 6. Весна Милићевић, наставник биологије
 7. Јелена Јанковић, представник родитеља
 8. Биљана Ђоковић, представник локалне самоуправе
 9. Теодора Петровић представник Ученичког парламента

 

Тим за заштиту од ДНЗЗ-а чине:

 1. Ирена Дрндаревић, в.д. директора
 2. Александра Поповић, психолог школе, руководилац Тима
 3. Душица Миливојевић, наставник разредне наставе 
 4. Богдан Марјановић, педагог школе
 5. Срђан Маринковић, наставник енглеског језика
 6. Бошко Јездић, представник локалне самоуправе
 7. Данило Цмиљановић, представник родитеља
 8. Немања Синђић - секретар школе
 9. Хелена Тановић представник Ученичког парламента
 10. Стручњак за поједина питања ван школе – променљиви члан

 

Tим за професионални развој

Чланови Тима су:

 1. Богдан Марјановић, педагог - руководилац
 2. Милица Батаковић, наставник верске наставе и помоћник директора
 3. Маријана Чанчаревић, наставник разредне наставе
 4. Тања Зечевић, наставник српског језика
 5. Биљана Минић, наставник математике

 

Tим за професионалну оријентацију

Чланови Тима су:

 1. Душанка Христовски, руководилац
 2. Војка Лазаревић, наставник технике и технологије
 3. Александра Поповић, психолог
 4. Богдан Марјановић, педагог
 5. Милена Миленковић, наставник шпанског језика
 6. Ана Зорзић, наставник енглеског језика
 7. Славица Пејић, наставник српског језика
 8. Мирка Илић, професор разредне наставе
 9. Злата Јањић, представник Већа васпитача
 10. Никола Чолић, представник Ученичког парламента

 

Tим за подршку  новоуписаних ученика, нових наставника и приправника у прилагођавању школском животу

 1. Александра Поповић,  руководилац
 2. Богдан Марјановић, педагог
 3. Зора Стојановић, наставник разредне наставе
 4. Маријана Ћитић, наставник разредне наставе
 5. Радиша Кутлешић, наставник разредне наставе
 6. Радован Павловић, наставник разредне наставе
 7. Мирјана Цицварић, наставник географије
 8. Војка Лазаревић, наставник енглеског језика
 9. Тања Зечавић, наставник српског језика
 10. Немања Синђић, секретар     
 11. Ирена Дрндаревић, в.д. директора

 

Tим за пројекте

Чланови Тима су:

 1. Бојана Митровић, наставник математика. руководилац
 2. Љиљана Веизовић, наставник разредне наставе
 3. Милена Миленковић, наставник шпанског језика
 4. Ивана Божовић, наставник разредне наставе
 5. Ана Зорзић, наставник енглеског језика
 6. Ирена Дрндаревић, в.д. директора

 

Tим за подршку ученичком парламенту

Чланови Тима су:

 1. Марко Стрика, наставник физике, руководилац
 2. Весна Милићевић, наставник биологије 
 3. Ивана Матијевић, наставник шпанског језика
 4. Мирјана Цицварић, наставник географије
 5. Радован Павловић, наставник разредне наставе
 6. Љиљана Веизовић, наставник разредне наставе

 

Tим за маркетинг школе

Чланови Тима су:

 1. Радован Павловић, наставник разредне наставе - руководилац
 2. Војка Лазаревић, наставник технике и технологије
 3. Вера Рајаковић, библиотекар
 4. Милијана Јовић, наставник разредне наставе
 5. Рада Радовић, наставник информатике и помоћник директора
 6. Хелена Спасојевић , представник Ученичког парламента

 

Tим за рад подмлатка црвеног крста

 1. Весна Милићевић, наставник биологије - руководилац
 2. Јадранка Сепи, наставник разредне наставе
 3. Милена Жунић, наставник разредне наставе
 4. Милијана Јовић, наставник разредне наставе

 

Тим за безбедност чине:

 1. Ирена Дрндаревић, в.д. директора
 2. Немања Синђић–секретар
 3. Александра Поповић - психолог
 4. Богдан Марјановић – педагог
 5. Гордана Благојевић –помоћник директора
 6. Милица Батаковић, наставник верске наставе и помоћник директора
 7. Рада Радовић, наставник технике и информатике
 8. Радован Павловић-професор разредне наставе
 9. Радиша Кутлашић- професор разредне наставе
 10. Маријана Ћитић- професор разредне наставе
 11. Марко Стрика – лице задужено за безбедност
 12. Мирољуб Милосавчевић – домар
 13. представник Школског одбора
 14. Ана Пантић, представник родитеља
 15. Миливоје Јеремић, представник локалне самоуправе
 16. Иван Жунић - стручњак за поједина питања ван школе- променљиви члан

 

Tим за организовање школских приредби

Чланови Тима су:

 1. Горан Марковић, наставник ликовне културе - руководилац
 2. Драгица Маричић, наставник српског језика
 3. Сузана Језић, наставник музичке културе
 4. Биљана Матијевић, наставник разредне наставе
 5. Душица Петровић, наставник физичке културе
 6. Милена Жунић, наставник разредне наставе
 7. Тања Зечевић, наставник српског језика
 8. Милијана Јовић, наставник разредне наставе