Штампа
Погодака: 2518

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање - 26.8.2020.год.

Правилник о оцењивању

Статут - 2018.год.

Правилник о васпитно-дисциплинској и материјалној одгвоворности ученика

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених

Правилник о безбедности ученика

Правила понашања у установи

Пословник о раду ученичког парламента

Пословник о раду школског одбора

Пословник о раду Савета родитеља

Правилник о систематизацији